I PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

Podmiotem obsługującym kody rabatowe jest firma Ojtam Media Katarzyna Karpa, zarejestrowana w Warszawie przy ul. Pileckiego 130 lok. 18, 02-781 Warszawa, NIP 951-200-90-26, która jest jednocześnie operatorem usługodawcą serwisu internetowego bajerynarowery.pl.

II DEFINICJE:

 1. KOD RABATOWY – ciąg znaków alfanumerycznych przekazywanych Klientowi na zasadach określonych w pkt. III niniejszego Regulaminu. Kod rabatowy uprawnia Klienta do zniżki na produkty oferowane przez sklep internetowy bajerynarowery.pl.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Ojtam Media Katarzyna Karpa poprzez serwis internetowy bajerynarowery.pl
 3. PRODUKT – rzecz wystawiona na sprzedaż w sklepie internetowym bajerynarowery.pl.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kodów Rabatowych.
 5. SKLEP – serwis internetowy bajerynarowery.pl dostępny pod adresem internetowym bajerynarowery.pl.
 6. Zasady korzystania ze sklepu internetowego bajerynarowery.pl określa odrębny regulamin dostępny pod adresem internetowym: http://bajerynarowery.pl/regulamin/.

III OTRZYMANIE KODU RABATOWEGO

 1. Kod Rabatowy jest udostępniany przez bajerynarowery.pl Klientom sklepu bajerynarowery.pl przez pracowników/właściciela Sklepu, którzy w danym momencie promują dany Kod Rabatowy.
 2. Udostępnienie Kodu Rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta, za pośrednictwem serwisu facebook.com na profilu Sklepu www.facebook.com/bajerynarowery, na bannerze na stronie Sklepu bajerynarowery.pl, w formie ulotki, lub w bezpośrednim kontakcie z Kientem.

IV WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

 1. Wartość Kodu Rabatowego określa Sklep i jest on każdorazowy podany na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 2. Kod Rabatowy ma wartość procentową lub kwotową.
 3. Klient jest uprawniony do wykorzystania Kodu Rabatowego. Wykorzystanie Kodu Rabatowego jest nieobowiązkowe. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego należy:
  1. Wybrać produkty do zakupienia
  2. W formularzu zamówienia wypełnić pole: „Masz kupon? Kliknij tutaj aby dodać kod”, po czym potwierdzić jego wpisanie przyciskiem „Zastosuj kupon”
  3. Wypełnić dane do realizacji zamówienia
  4. Wybrać formę płatności
  5. Wartość wybranego Produktu/Produktów zostanie pomniejszona o wartość Kodu Rabatowego.
 4. Serwis Internetowy udostępnia następujące płatności online: przelewem na rachunek Ojtam Media Katarzyna Karpa, za pośrednictwem szybkich płatności dotpay.
 5. Kod Rabatowy – zgodnie z informacją podaną każdorazowo na lub przy nim – może działać dla wszystkich Produktów świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub tylko wybranych.
 6. Produkty, dla których działa Kod Rabatowy wskazuje każdorazowo Sklep na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 7. Liczba konkretnych Kodów rabatowych może być ograniczona przez Sklep, o czym każdorazowo Sklep informuje.
 8. Sklep określa każdorazowo termin ważności konkretnego Kodu Rabatowego. Kod rabatowy może mieć wskazaną kwotę minimalną zamówienia – konieczną do skorzystania z danego Kodu Rabatowego. Kwota ta jest podana każdorazowo na lub przy danym Kodzie Rabatowym.
 9. Jeden Użytkownik może skorzystać z Kodu Rabatowego tylko raz, podczas składania jednego zamówienia.
 10. Kod Rabatowy nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny.
 11. Kod Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w Sklepie.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych można zgłaszać mailowo na adres: kontakt@bajerynarowery.pl, w tytule maila należy prosimy wpisać: „Kod Rabatowy – reklamacja” – pozwoli to nam przyspieszyć rozpatrzenie danej reklamacji. Złożenie reklamacji może nastąpić także na inne sposoby, w tym pisemnie na adres Ojtam Media Katarzyna Karpa.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez bajerynarowery.pl/Ojtam Media.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.